Error in the text?
Select part of the text and press Ctrl + Enter to report an error.

Ad Unit #579342

# Campaign Income/hour Share
Vietnamese
98666 bc.game: Lượt quay miễn phí để có cơ hội nhận 1 BTC 0.00000005 Ƀ 33.333%
105229 bc.game: LUCKY SPIN - Phần thưởng lên tới 1BTC 0.00000010 Ƀ 66.667%
Total 0.00000015 Ƀ 100.000%
English
106073 tds2.red-to-me.com: Fairspin #1 0.00000010 Ƀ 100.000%
Total 0.00000010 Ƀ 100.000%
Total 0.00000025 Ƀ 100.000%